Referater

Greve Frimærke Klubs referater


Årsberetning for Greve Frimærkeklub den 24. februar 2022Den nye sæson startede allerede den 26. august 2021, da vi var gået glip af hele 

forårssæsonen 2021 på grund af corona. <derfor havde vi generalforsamling den

7. oktober 2021.


Den 21. oktober havde vi discountaften, hvor de kom fra Roskilde frimærkeklub. De 

havde mange bøger med vi kunne plukke i. Det var meget vellykket, og der blev solgt for ca. kr 800,00.


Den 4. november havde vi loppemarked. Også der blev der handlet flittigt.


Den 18. november holdt Carl Erik Larsen foredrag om engelske frimærker.

Det var et meget fint foredrag, som blev vist på storskærm.


Heldigvis holdt vi juleafslutning den 2. december, da der kort efter blev lukket ned igen.

Vi spillede bango med fine præmier: And, vin, chokolade og kaffe. Til lotteriet var der 2 meget flotte juledekorationer og 2 store julekurve. Klubben gav kaffe og chokolade. Der

var et rigtig pænt fremmøde, og mange havde taget deres ægtefælle med, så det blev en hyggelig aften.


Den 10.februar 2022 havde vi storformidling. Der var 62 lot, og det meste blev solgt.


Vi er mellem 15 og 22 medlemmer til vores mødeaftener, i alt er vi 35 medlemmer, og der bliver byttet flittigt.Vi har lotteri og formidling alle aftener. Jeg synes, at vi har det rigtig hyggeligt.Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde.


Formand Mette Juel Christensen                                     

Referat af generalforsamlingen den24. februar 2022

 

Formanden bød velkommen til 15 fremmødte medlemmer.

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne § 8.


1 valg af dirigent


2 formandens beretning


3 kassererens beretning


4 indkomne forslag


5 valg af bestyrelse


6 eventuelt1) Erik Hansen blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, og da ingen protesterede, erklærede han generalforsamlingen for beslutningsdygtig.


2) Kassererens fremlægning af årsberetning , som skildrer årets begivenheder blev godkendt.


3) Kassererens fremlægning af regnskabet blev godkendt.


4) Bestyrelsen foreslår ændring af klublovene § 5 bilag 1 . Teksten ændres til følgende:

    Klubbens ledelse består af 5 medlemmer , der vælges for 2 år ad gangen på den 

    årlige generalforsamling .

    Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, kassereren og to

    bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

    Derudover vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant

    Genvalg kan finde sted på alle poster.

    Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

    Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

    Ændringen blev godkendt.


5) Valg af bestyrelse iflg. vedtægterne:


- Kasserer, Karl Erik Larsen, der modtog genvalg, blev valgt. 


- Bestyrelsesmedlem, Erik Lassen, der modtog genvalg, blev valgt.


- Bestyrelsesmedlem, Inga Ellborg, der modtog genvalg, blev valgt.


- Valg af suppleant, Carsten Skov Pedersen, der modtog genvalg.


- Valg af revisor, Kim Sillemann, der modtog genvalg.


- Valg af revisorsuppleant, Bent Kelm, der modtog genvalg.


6) Eventuelt:Ingen forslag. Carl Erik fortalte, at næste år har klubben 50 års 

    jubilæum og ønsker gode ideer til afholdelse af jubilæumet.
     


Der var ikke yderligere under evt. og dirigenten takkede for god ro og orden.